Cílem tohoto cyklu je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let. Na přelomu let 2020 a 2021 došlo k největším změnám v oblasti majetku za poslední řadu let, proto jsou v celém cyklu tyto zásahy podrobně rozebrány.

Obsahem cyklu tří seminářů je nejprve rozbor právních pojmů a rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad kopíruje životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, až k vyřazení majetku z užívání. V samostatném semináři je pojednáno o technickém zhodnocení a opravách majetku. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů. Součástí seminářů jsou podkladové materiály.

Semináře lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

  

Obsah prvního semináře:

 • Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
 • Nemovité věci – právně, účetně, daňově
 • Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
 • Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
 • Právo stavby, věcná břemena
 • Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
 • Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
 • DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
 • Datum uskutečnění při prodeji nemovitostí
 • Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
 • Změny v nehmotném majetku pro rok 2021

Délka semináře – cca 4 hodiny a 30 minut

Obsah druhého semináře:

 • Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
 • Stanovení vstupní ceny
 • Daňová úprava vstupní ceny § 29 ZDP, účetní úprava pořizovací ceny podle vyhlášky
 • Dotace na majetek, účtování
 • Náklady spojené se získáním dotace
 • Vyvolaná investice
 • Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
 • Odpisování do zbytkové hodnoty, komponentní odpisy
 • Odpisovatel, vlastník, výhrada vlastnictví
 • Majetek vyloučený z odpisování
 • Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
 • Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
 • Speciální pravidla pro odpisování nehmotného majetku, změny, přechodná ustanovení
 • Vyřazení majetku, jednotlivé možnosti a důsledky na dani z příjmů a DPH

Délka semináře – cca 4 hodiny a 20 minut

Obsah třetího semináře:

 • Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
 • Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
 • Stavební pojmy – nástavba, přístavba, stavební úprava – podrobný rozbor
 • Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
 • Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
 • Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
 • Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
 • Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetku
 • Technické zhodnocení najatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele
 • Nepeněžní příjmy u pronajímatele, dopady do DPH
 • Uvedení do původního stavu, pravidla, úskalí

Délka semináře – cca 3 hodiny a 15 minut

Celková délka cyklu: více než 12 hodin

Zakoupený cyklus bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu šesti měsíců.

Zvýhodněná cena za celý cyklus: 3.500, – bez DPH, 4.235, – včetně DPH

Objednávka - Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – cyklus tří seminářů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

12 + 5 =

Photo by Tom Wilson on Unsplash