Od 1. 1. 2021 přešla Velká Británie z pohledu DPH do postavení třetí země. Pro obchodování se Severním Irskem bude ale po několik následujících let platit zvláštní režim.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska definitivně realizovalo Brexit a obchodování s ním se rovná obchodování s třetí zemí. Tzn. z pohledu pohybu zboží jde o dovoz a vývoz, obdobně jako např. při obchodování s USA. Pro obchody se Severním Irskem platí ale výjimka na základě dohody o vystoupení, která zjednodušeně řečeno stanoví, že právní předpisy EU týkající se daně z přidané hodnoty se použijí pro obchody mezi členskými státy EU a  Severním Irskem. Pro účely DPH se tedy v těchto případech bude nadále jednat o dodání zboží do jiného členského státu, případně o pořízení zboží z jiného členského státu. Tímto způsobem je nutné tyto transakce zachytit i v daňovém přiznání a v kontrolním hlášení.

Cituji z Informace k dopadům BREXITu v oblasti DPH od 1. 1. 2021, zveřejněné na webu Finanční správy 17.12.2020

„1.3 Postup při obchodování se zbožím pro Severní Irsko

Nedílnou součástí dohody o vystoupení je Protokol o Irsku/Severním Irsku (dále jen „protokol“), který stanoví, že se právní předpisy EU v oblasti DPH týkající se zboží budou po uplynutí přechodného období (tj. od 1. 1. 2021) v Severním Irsku aplikovat i nadále. V tomto smyslu bude mít Severní Irsko minimálně čtyři roky po skončení přechodného období postavení členského státu EU.

Při uplatňování DPH u transakcí se zbožím v Severním Irsku se tak osoby povinné k dani a určité právnické osoby nepovinné k dani budou řídit legislativou EU. Pokud se jedná o daňové identifikační číslo pro účely DPH, bude Severní Irsko při obchodování se zbožím v rámci EU používat nově předponu „XI“.

Prakticky to znamená, že transakce zahrnující pohyb zboží mezi Severním Irskem a ČR budou považovány za plnění uvnitř EU a budou se na ně vztahovat veškerá pravidla aplikovaná na dodání zboží mezi členskými státy (např. pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu nebo zasílání zboží, včetně specifických postupů, pravidel a zvláštních daňových režimů uplatňovaných mezi členskými státy EU (např. zvláštního postupu pro nové dopravní prostředky).“

Photo by Sean Kuriyan on Unsplash