V posledních dnech dostávám mnoho dotazů na daňový režim darů v souvislosti s událostmi na Jižní Moravě. Velkou radost mám ale z toho, že všechny dotazy jsou ve smyslu – dali jsme dar a když to půjde, rádi bychom si ho daňově uplatnili, ale ve skutečnosti to není podstatné. 🤗 Nicméně třeba někomu pomůže krátké shrnutí.
Za prvé, dar z pohledu příjemce. Tohle myslím vyřídíme velmi rychle – nemám žádné pochybnosti, že u příjemců (jednotlivých fyzických osob) půjde o příjem osvobozený od daně. Např. podle § 4a písm. k) – dary na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky. Osvobození je bezlimitní a takový příjem se neuvádí do daňového přiznání.
Za druhé, dar z pohledu dárce, například obchodní korporace. Dar je (s jedinou speciální výjimkou vybraných „covidových“ darů) daňově neuznatelný náklad. V rámci podvojného účetnictví bude zaúčtován do nákladů např. na účet 543 a v daňovém přiznání poté vyloučen na řádku 40 jako nedaňový. Může ovšem snížit základ daně podle § 20 odst. 8. Minimální limit je 2.000,- Kč, maximální pro rok 2021 je 30 % základu daně.
Ovšem pozor na osobu příjemce daru. Zákon o daních z příjmů rozlišuje dary poskytnuté právnickým osobám (např. obcím nebo neziskovým organizacím, jako jsou nadace či spolky), kterým lze právě poskytnout dary i na humanitární či charitativní účely. Narozdíl od toho, fyzické osobě lze (odčitatelný) dar poskytnout pouze na školství, zdravotnictví, ochranu zvířat a speciálně potom zdravotně postiženým fyzickým osobám.
Takže, pokud např. společnost s ručením omezeným poskytne dar přímo fyzické osobě postižené tornádem, není možné takový dar odečíst od základu daně. Jestliže takový dar poskytne některé neziskové organizaci, není s odečtem od základu daně problém.
V případě, že chce tedy dárce poskytnout dar konkrétní fyzické osobě a rád by si ho uplatnil v rámci daňového přiznání 2021, nabízí se domluva s některou z pomáhajících neziskových organizací. Domnívám se, že by to neměl být v tuto chvíli žádný problém. Je to samozřejmě řešení přes koleno, ale je to alespoň nějaké řešení, za současné legislativy. 🤷🏻‍♂️ Je teoreticky možné, že se legislativa změní, Ministerstvo někdy reaguje pružně, ale spoléhat na to asi nelze.
Výše uvedené platí obdobně i pro dárce – fyzickou osobu. Tam je úprava darů v § 15 odst. 1 a úplně stejně je problém s osobou příjemce. Řešení je taktéž obdobné. Minimální hodnota darů je v případě fyzických osob 1.000,- Kč, maximální hodnota je 30 % základu daně.
Pro fyzickou i pro právnickou osobu dárce pak platí, že dar se prokazuje buď darovací smlouvou nebo potvrzením příjemce o výši a účelu daru. Možná i zde dojde k nějaké benevolenci ze strany státní správy (obdobně jako před lety po povodních), ale opět bych na to raději příliš nespoléhal. Potvrzení nemusí být jistě vydáno okamžitě a až se situace trochu uklidní, myslím, že by s tím neměl být problém.
A ještě jedna poznámka k darům v souvislosti s tornádem. Řada firem a podnikatelů pomáhá momentálně na Moravě formou nepeněžních darů. Ať už jde přímo o práci, zapůjčení lidí či automobilů nebo o darování materiálu, vybavení, nářadí apod. Jak se toto nepeněžní plnění bude chovat daňově?
Podle zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. zp), náklady vynaložené v nepeněžní formě jako pomoc v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, jsou náklady daňově uznatelnými. Není nutno je tedy uplatňovat nedaňově a poté odečítat jako dar od základu daně, ale lze tyto nepeněžní dary uplatnit přímo do daňových nákladů.
Důvodová zpráva k tomu uvádí – „Při odstraňování škod způsobených živelními pohromami poskytuje řada podnikatelů také bezplatnou pomoc formou nepeněžního plnění (poskytnutí strojů, zařízení, dopravních prostředků, potravin atd.), a proto se dále navrhuje veškeré takto prokazatelně vynaložené výdaje (náklady) uznat jako daňový výdaj. Při prokazování těchto skutečností se použijí obecné zásady platné pro dokazování v daňovém řízení, poplatník může k těmto účelům využít např. potvrzení orgánů krizového řízení.“
Tato informace je potvrzena i na stránkách MFČR. (Samozřejmě pokud budou nepeněžní dary takto uplatněny do nákladů, nemohou být potom již odečteny od základu daně coby dary.)
Nejistý zůstává režim DPH. Podle zákona by v těchto případech nepeněžních darů mělo být odvedeno DPH na výstupu, resp. není nárok na odpočet daně na vstupu. Očekával bych nějaké prominutí ze strany Ministerstva financí, zatím ho ale nevidím…🤔 Ministerstvo vydalo Finanční zpravodaj s číslem 26/2021, ve kterém je ale řešeno jen prominutí pokut a penále v případě pozdního podání přiznání k dani z příjmů a DPH pro poplatníky ze zasažených obcí.
Podle dosavadních informací ovšem žádné prominutí DPH z nepeněžních darů zatím v plánu není…