S účinností od 27.2.2021 platí nový zákon 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu. V tomto zákoně se zavádí slibovaný bonus 1000,- Kč na den, ovšem při splnění celé řady podmínek.

Nejprve řekněme, že nové pojetí bonusu bude platit pro bonusová období únor 2021 a březen 2021. Další prodloužení je možné nařízením vlády, zákon s tím počítá. Bonusová období už nejsou vázána na nouzový stav – to se poněkud neosvědčilo a bude to vždy kalendářní měsíc. Za každý měsíc bude nutné podat samostatnou žádost, alespoň zákon to takto předpokládá.

Subjekty bonusu jsou upraveny v zásadě shodně jako v zákoně 461/2020 Sb. (podzimní bonus) či jako v zákoně 159/2020 Sb. (verze jaro 2020), po všech novelách. Tedy potenciální příjemce bonusu máme tři – OSVČ, společníci s.r.o. a „dohodáři“. Pravidla jsou upravena obdobně, a to v §§ 2, 3, 4.

Dále je podstatná a pozitivní informace, že zákon se zčásti vrací k pojetí bonusu v podání „jaro 2020“ a opouští velmi úzkou a nepovedenou úpravu podzimního bonusu. To znamená, že pro vznik nároku na bonus 2021 nebude už nutné mít výslovně zakázanou či omezenou činnost vládními opatřeními. Tato úprava je obsahem § 6 zákona 95/2021, kde se v principu jedná o to, že subjekt byl významně zasažen buď pandemií samotnou (např. propad poptávky) nebo samozřejmě i těmi opatřeními (např. povinnost uzavření provozovny či karantény subjektu).

Háček je samozřejmě ve výrazu VÝZNAMNĚ zasažen, resp. dotčen. Definice tohoto pojmu představuje klíčovou novinku jarního bonusu a je uvedena v § 8. Zjednodušeně řečeno, činnost se považuje za významně dotčenou tehdy, pokud došlo k poklesu příjmů z ní alespoň o 50 %. Porovnávat mezi sebou se budou příjmy v tzv. srovnávacím a srovnávaném období, kdy SROVNÁVACÍM obdobím jsou modelově měsíce 11 a 12/2019 a 1/2020 nebo 11 a 12/2018 a 1/2019 (subjekt si může vybrat mezi těmito dvěma variantami). Příjmy z dotčených činností spočítá za tyto tři měsíce a vydělí třemi – získá průměrnou měsíční výši příjmu za srovnávací období. Dejme tomu, že mu vyjde částka 150 tis. Kč. Tuto částku potom porovná s příjmy z dotčené činnosti za SROVNÁVANÉ období, což bude nejprve měsíc leden 2021 (zákon říká – měsíc předcházející bonusovému období). Řekněme, že za leden 2021 má příjmy z dotčené činnosti 50 tis. Kč. Podmínka je splněna, příjmy poklesly o více než 50 % a subjekt postupuje do dalšího kola. Pokud by měl příjem za leden např. 100 tis., podmínka je nesplněna a hra končí – nárok na bonus není.

Zvlášť je upraven postup určení srovnávacího období u nově vzniklé OSVČ. Srovnávací období je období tří měsíců od 1.11.2018 do 31.12.2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí. To říká zákon v § 8 odst. 3.

V odstavci 4 je potom řešena situace, kdy OSVČ vznikla (tedy zahájila činnost) později, než v první den srovnávacího období podle odstavce 3. Tato osoba si může vybrat jako srovnávací období kterékoli 3 měsíce v období prvních 8 měsíců činnosti.

Takže, jestliže uvažujeme bonusové období únor 2021, srovnávacím obdobím jsou měsíce 11, 12 /2018 plus 1/2019 nebo 11, 12/2019 a 1/2020.

A teď, jak postupovat u OSVČ, která vznikla např. v prosinci 2019? Na ni přesně dopadá § 8 odst. 4 a může si vybrat 3 měsíce v prvních 8 měsících podnikání. To je v pořádku. Ale jak to bude u OSVČ, která vznikla např. v květnu 2019? Tedy mezi dvěma potenciálními srovnávacími obdobími. Tento podnikatel možnost volby srovnávacího období nemá. Podle § 8 odst. 3 stanoví toto období jako měsíce 11, 12/2019 a 1/2020, a protože zahájil činnost před tímto obdobím, je povinen ho použít jako období srovnávací. Nemůže si tedy vybrat libovolné 3 měsíce v prvních 8, protože postup podle § 8 odst. 4 se ho vůbec netýká. Alespoň takto je zákon napsaný. Nicméně, v rámci výkladů zveřejněných na www.financnisprava.cz v sekci Odpovědi na dotazy je uvedeno příznivější stanovisko Finanční správy. Totiž že OSVČ, která zahájila podnikání později než 1.11.2018, si může také zvolit ony libovolné tři po sobě jdoucí měsíce v prvních osmi měsících po zahájení činnosti.

Na okraj (ale s vykřičníkem) připomínám, že jak ve srovnávaném, tak i ve srovnávacím období jde pouze o příjmy z prodeje zboží, výrobků či služeb, nikoliv o veškeré příjmy poplatníka. Na to trochu pozor, například prodej majetku v daném období vám může celkové příjmy posunout úplně jinam a do výpočtu tohoto testu se nezahrnuje.

V dalším kole bude třeba otestovat majoritu příjmů, obdobně jako tomu bylo u podzimního bonusu. To jest, podle § 6 odst. 2 zákona 95/2021 Sb., jestli příjmy z dotčené činnosti činily ve srovnávacím nebo v rozhodném období (rozhodné období je od 1.6.2020 do 30.9.2020) většinu příjmů poplatníka. Např. u OSVČ se testují příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a z nájmu, tedy §§ 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Pokud subjekt projde i tímto testem, postupuje do závěrečného kola, což je zákaz souběhu kompenzačního bonusu s většinou ostatních „covidových“ podpor. Tohle najdete v § 9 a v zásadě platí, že povolený je pro OSVČ souběh s Antivirem a programem Covid – nájem. Ostatní dotace, jako např. Covid sport, kultura, bus atd. nejsou s kompenzačním bonusem kombinovatelné. U Antiviru ale připomínám, že společník s.r.o. stále nemůže čerpat tuto dotaci na svoji mzdu v s.r.o., pokud chce žádat o kompenzační bonus.

Samostatně chci upozornit na jednu změnu u subjektu – společník s.r.o. Jde o § 9 odst. 1 písm. d) zákona 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu. V § 9 je tzv. vyloučení nároku na bonus, tj. případy, kdy bonus nelze čerpat. Kromě zákazu souběhu s podporou v nezaměstnanosti je tam upraven i zákaz souběhu bonusu s „covidovými“ dotacemi.

Zdůrazňuji, že teď mluvím pouze o příjemci bonusu – společníkovi s.r.o. Pro něj platí, že nelze žádat o bonus v případě, kdy společnost, jejímž je společníkem, čerpá jinou „podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, s výjimkou podpory poskytované v rámci programu Antivirus nebo programu tento program nahrazujícího, a podpory, která slouží k úhradě nájemného“.

Tohle rozhodně není formulace, která byla uvedena ve stávajícím zákoně 461/2020 Sb. (podzimní bonus). Tam bylo napsáno v § 8, že nelze bonus čerpat v situaci, kdyby s.r.o. již někde v EU pobíralo podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu. To je situace, která pokud vím nikdy nenastala.

Nová formulace v zákoně 95/2021 Sb. je ale jiná. V podstatě zakazuje čerpání bonusu v situaci, kdy s.r.o. čerpá JAKOUKOLI „covidovou“ dotaci, pouze s dvěma výjimkami. A to Antivirus (není-li ovšem čerpán na mzdu společníka) a Covid nájem. Jediné tyto dvě dotace nevadí. Covid gastro, covid sport, covid bus, covid provozovny atd. už ale vadí. Budou-li čerpány za únor a březen 2021, nelze současně žádat z pozice společníka takového s.r.o. o kompenzační bonus.

Ono se to na první pohled nezdá, ale oproti podzimnímu bonusu je to podstatná změna. Tam totiž vadil pouze program Antivirus na mzdu společníka, všechny ostatní dotace, které čerpalo s.r.o. jako takové, nepředstavovaly problém. Vycházelo se z toho, že příjemcem dotací je s.r.o., zatímco příjemcem bonusu je společník fyzická osoba. To sice stále platí, ale nyní už tyto „covidové“ dotace problém představují.

Připusťme, že subjekt úspěšně projde všemi testy a bude žádat o konkrétní výši bonusu. Ta je upravena nově v § 10 a je to skutečně principiálně 1000,- Kč na den. V odstavci dvě je omezení, které zohledňuje průměrný příjem subjektu za srovnávací období tak, aby subjekt náhodou nedostal tisíc korun na den, jestliže takové příjmy původně ani neměl.

Pro dohodáře zůstává výše bonusu 500,- Kč na den.

Dále se zavádí nová kategorie bonusu z důvodu karantény subjektu. V takovém případě subjekt nemusí počítat výše uvedené poměry příjmů a činnost se automaticky považuje za významně dotčenou, ale výše bonusu je potom pouze 500,- Kč na den a nikoliv 1000,- (test majority příjmů ale musí splnit i v tomto případě).

No a konečně je potřeba vyřešit měsíc únor, tedy první bonusové období podle nového zákona. Za únor totiž může zčásti vzniknout nárok na podzimní bonus (do 15.2.) i na jarní bonus. Zákon to řeší tak, že oba bonusy se nesečtou (překvapivě…), ale započtou. Provede správce daně při výplatě a najdete to v přechodných ustanoveních.

Na podání žádosti jsou opět dva měsíce po skončení jednoho každého bonusového období, takže za únor by měl být čas do konce dubna 2021.

 

Všechny informace výše uvedené je samozřejmě třeba brát v dnešní velmi hektické době s výhradou, že představují názor autora podle stavu vědění k začátku března. Jaké výklady budou za měsíc, si netroufnu ani představovat…

Photo by Raimond Klavins on Unsplash