Jedno drobné varování k uplatňování mimořádných odpisů, zejména zpětnému pro rok 2020. Jde mi teď o odpisy podle § 30a zákona o daních z příjmů, tedy odpisy hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině. Víme, že pro majetek pořízený od 1.1.2020 lze při splnění řady podmínek uplatnit odpis na 12 měsíců (1. odp. skupina) nebo 24 měsíců (2. skupina). Jde o měsíční odpisy, které je podle odstavce 3 zmíněného paragrafu poplatník povinen zahájit počínaje měsícem následujícím po splnění podmínek pro odpisování.

Nemám ambici v tomto příspěvku vysvětlovat všechny taje mimořádných odpisů, ale na jednu věc chci upozornit. Odpisování je povinnost zahájit měsíc následující po splnění kumulativně dvou podmínek – za prvé, majetek je uveden do užívání a za druhé, poplatník je jeho vlastníkem. Teď mě zajímá druhá podmínka.

V České republice je nesmírně oblíbená tzv. výhrada vlastnictví. Jde o institut upravený v občanském zákoníku, který v podstatě říká, že dokud kupující nezaplatí, zůstává vlastnické právo k věci prodávajícímu. Tuhle odvolávku najdete v každé druhé kupní smlouvě. Je potřeba si uvědomit co se stane, pokud jsem např. koupil server (1. odpisová skupina) v únoru 2020, uvedl do užívání taktéž v únoru, ale zaplatil jsem ho v souladu se splatností až v březnu.

 V případě neexistence písemné smlouvy budeme předpokládat splnění podmínek (včetně přechodu vlastnictví) v únoru 2020 a odpisování tudíž zahájíme od března. Do roku 2020 tedy uplatníme 10/12 vstupní ceny. V případě, že existuje kupní smlouva, je ale třeba ji důkladně pročíst. Pokud v ní bude upravena výhrada vlastnictví, což je dost pravděpodobné, vlastníkem jsem se stal až zaplacením, tedy v březnu. Odpisování tudíž začne dubnem a do roku 2020 uplatním o jeden měsíc odpisu méně – 9/12 vstupní ceny.

 Tenhle princip samozřejmě není nový, ale standardně řešíme výhradu vlastnictví s ohledem na odpisy jen u majetku pořízeného na přelomu let. Tím, že mimořádné odpisy mají měsíční charakter, musím tuto podmínku zkoumat prakticky u jakéhokoli majetku, pořízeného v roce 2020 nebo 2021, u kterého hodlám tyto odpisy uplatnit. Jinak by se mohlo snadno stát, že v nákladech daného roku bude víc, než by tam být správně mělo…

 

 Photo by Oli Woodman on Unsplash