Dne 17. 12. 2020 podepsal prezident novelu zákona 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Jde o změnu, která má vyřešit jeden poměrně bolestný problém spojený s podzimním kompenzačním bonusem pro podnikatele, společníky s.r.o. a dohodáře. Jde o to, že zákon neumožňoval souběh nároku na kompenzační bonus a ostatních „covidových“ podpor, především dotace MPSV Antivirus a OČR pro OSVČ.

Zmíněnou novelou, která v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce, se situace mění a je umožněna kombinace nároku na bonus a

1. podpory, která slouží k úhradě nájemného (COVID nájem),

2. podpory poskytované zaměstnavatelům (ANTIVIRUS),

3. podpory poskytované v podobě dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ“

Podle přechodných ustanovení, „vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Ode dne nabytí účinnosti novely poběží tudíž pro dotčené subjekty nová dvouměsíční lhůta pro uplatnění nároku na bonus.

Photo by Micheile Henderson on Unsplash