V poslední době se intenzivně diskutuje otázka osvobození od daně z příjmů různých státních podpor a dotací souvisejících s probíhající epidemií, resp. s vládními opatřeními a omezeními podnikatelských aktivit. Informace ze strany státní správy jsou v tomto směru zatím velmi kusé, rád bych proto rozebral alespoň ty případy, kde je relativně jasno.

  1. Kompenzační bonus

Kompenzační bonus je podpora poskytovaná na základě zvláštního zákona fyzickým osobám, konkrétně OSVČ, společníkům s.r.o. a tzv. dohodářům, při splnění určitých podmínek. Tento bonus byl v roce 2020 upraven ve dvou samostatných zákonech. První zákon byl vydán na jaře pod číslem 159/2020 Sb., druhý na podzim s číslem 461/2020 Sb. V obou těchto zákonech se hned v § 1 píše, že kompenzační bonus je legislativní zkratka pro daňový bonus.  No a daňový bonus je osvobozen u fyzické osoby na základě zákona o daních z příjmů, v § 4 odst. 1 písm. zj), přičemž zde není žádný limit. Připomínám, že i u společníků s.r.o. platí, že příjemcem bonusu je vždycky společník – fyzická osoba, nikdy společnost s ručením omezeným.

Závěr: kompenzační bonus je od daně z příjmů osvobozen v libovolné vyplacené výši.

  1. Ošetřovné pro OSVČ

Pod touto poněkud tajemnou šifrou se skrývá dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu, jehož podmínky a pravidla jsou k nalezení na stránkách www.mpo.cz. V zásadě jde o dotaci ve výši 400,- Kč denně pro OSVČ na hlavní činnost, která z důvodu péče o dítě (které má zavřenou školu) nemůže tuto činnost vykonávat.

Tato dotace je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena, ale toto osvobození nenajdeme v zákoně o daních z příjmů. Je upraveno samostatně, a to překvapivě v zákonech o kompenzačním bonusu, jak v jarním, tak v podzimním. Proč zrovna tam je opravdu těžko říct…  Nicméně tedy nejprve v § 10 zákona 159/2020 Sb. pro rok 2020 a posléze v § 16 zákona 461/2020 Sb. pro rok 2021 najdeme, že „Od daně z příjmů fyzických osob je v roce 2020 (2021) osvobozen příjem z dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.“

Závěr: dotace Ošetřovné pro OSVČ od MPO je osvobozena od daně z příjmů v plné výši.

  1. ANTIVIRUS

Dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí, známý jako Antivirus, představuje kompenzace náhrad mezd pro zaměstnavatele. Podmínky jsou k nalezení na www.mpsv.cz.

V instrukcích vydaných Ministerstvem pro úřady práce se uvádí, že: „Příspěvek cíleného programu „Antivirus“ (dále jen „příspěvek“) je realizován na základě ustanovení § 120 Zákona o zaměstnanosti a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti“. Jedná se tedy o nástroj státní politiky zaměstnanosti, což je důležitá informace, ačkoliv to tak na první pohled možná nevypadá. Z pohledu daně z příjmů a případného osvobození či zdanění Antiviru je nutné odděleně posuzovat příjemce, tedy zaměstnavatele – fyzickou osobu a zaměstnavatele – právnickou osobu.

U fyzických osob je totiž „plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti“ osvobozený příjem podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů. Současně je ovšem nutné u fyzické osoby vedoucí např. daňovou evidenci vyloučit z daňově uznatelných výdajů částky vyplácených náhrad v adekvátní výši.

U zaměstnavatele právnické osoby žádné takové osvobození v zákoně o daních příjmů není a Antivirus se tedy chová jako běžná provozní dotace – jde o zdanitelný výnos. Náklady na vyplácené náhrady ale zůstávají náklady daňově uznatelnými.

Závěr: Dotační program Antivirus je pro fyzické osoby příjmem osvobozeným, pro právnické osoby příjmem zdaňovaným.

  1. COVID nájemné, COVID sport, COVID – Gastro – Uzavřené provozovny a další

Pokud jde o tyto a další dotační programy z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, případně Ministerstva pro místní rozvoj, žádné specifické osvobození v zákoně o daních z příjmů není upraveno. Nebude-li tedy schváleno speciální osvobození zvláštním právním předpisem, což se v tuto chvíli jeví jako nepravděpodobné, půjde o zdanitelné příjmy. Výdaje související s těmito příjmy zůstanou daňově uznatelnými výdaji při splnění obecných podmínek.

Photo by Neil Thomas on Unsplash